Full Time and Part Time Faculty in Oklahoma Higher Education Institutions 2007
Institution
Number
 
Percentage
Full-Time Part-Time Total Full-Time Part-Time
OU
      1,309
        289
       1,598
81.9%
18.1%
 
OU-HSC
        999
        281
       1,280
78.0%
22.0%
OSU
      1,275
        176
       1,451
87.9%
12.1%
 
OSU-CHS
        100
            1
          101
99.0%
1.0%
    
Total Research
      3,683
        747
       4,430
83.1%
16.9%
UCO
        429
        398
          827
51.9%
48.1%
ECU
        161
          92
          253
63.6%
36.4%
NSU
        337
        145
          482
69.9%
30.1%
NWOSU
          89
          59
          148
60.1%
39.9%
SEOSU
        141
          93
          234
60.3%
39.7%
SWOSU
        195
          57
          252
77.4%
22.6%
CU
        175
          93
          268
65.3%
34.7%
LU
        165
          76
          241
68.5%
31.5%
USAO
          58
          33
            91
63.7%
36.3%
OPSU
          51
          25
            76
67.1%
32.9%
RSU
          97
        115
          212
45.8%
54.2%
    
Total Regional
      1,898
      1,186
       3,084
61.5%
38.5%
CSC
          50
          48
            98
51.0%
49.0%
EOSC
          49
          55
          104
47.1%
52.9%
MSC
          43
          52
            95
45.3%
54.7%
NOC
          77
          40
          117
65.8%
34.2%
NEOA&M
          90
        158
          248
36.3%
63.7%
TCC
        295
        771
       1,066
27.7%
72.3%
OSU-OKC
          76
        213
          289
26.3%
73.7%
OSUTB-OKM
        123
          40
          163
75.5%
24.5%
WOSC
          45
          48
            93
48.4%
51.6%
RCC
          35
          75
          110
31.8%
68.2%
CASC
          61
          88
          149
40.9%
59.1%
SSC
          46
          74
          120
38.3%
61.7%
ROSE
        124
        324
          448
27.7%
72.3%
OCCC
        143
        392
          535
26.7%
73.3%
    
Total Community
      1,257
      2,378
       3,635
34.6%
65.4%
Total Public Institutions
      6,838
      4,311
      11,149
61.3%
38.7%
BACONE
        309
          71
          380
81.3%
18.7%
OWU
          75
        127
          202
37.1%
62.9%
SNU
        188
        151
          339
55.5%
44.5%
HILLSDALE
        105
          58
          163
64.4%
35.6%
ORU
        104
          74
          178
58.4%
41.6%
SWCU
        191
        101
          292
65.4%
34.6%
OC
          17
          48
            65
26.2%
73.8%
OBU
          31
          35
            66
47.0%
53.0%
OCU
          25
            3
            28
89.3%
10.7%
ST. GREG
          12
          27
            39
30.8%
69.2%
TULSA
            8
          14
            22
36.4%
63.6%
MACU
          17
        114
          131
13.0%
87.0%
Total Private Institutions
      1,082
        823
       1,905
56.8%
43.2%
Total Public and Private Institutions
      7,920
      5,134
      13,054
60.7%
39.3%
SOURCE:  IPEDS Human Resources Survey, Fall StaffNote:  Part Time does not include research assistants